Contacts
Kontakty

Kontakty

  • Konviktsku00e1 24, 110 00 Staru00e9 Mu011bsto, Praha
  • Iu010cO: 25054571
  • DIu010c: CZ25054571

Jak se k nu00e1m dostanete?

Metrem trasou B au00a0nebo tramvaju00ed zastu00e1vka u2013 Nu00e1rodnu00ed tu0159u00edda. Tu011bu0161u00edme se na Vau0161i nu00e1vu0161tu011bvu!

Otevu00edracu00ed doba *

PO u2013 NE 8:30 u2013 23:00

* V pu0159u00edpadu011b rezervace u010di Vau0161u00ed soukromu00e9 akce ru00e1di upravu00edme otevu00edracu00ed dobu dle Vau0161ich pou017eadavku016f.